Informacja
o przetwarzaniu danych osobowych przez PIKA spółka z o.o., wymagane przepisami Rozporządzenia RODO[1] (w trybie art.13 RODO)

 

Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku z przesłaniem zapytania, w tym zapytania  ofertowego (osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie WWW), rozpoczęciem negocjacji, zawarciem i wykonywaniem umowy, której stroną jest PIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PIKA sp. z o.o.)

 

Administrator Pani/Pana danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Spadochroniarzy 7, 80–298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000118159, NIP: 5840202932, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 200 000,00 zł (dalej jako: „PIKA”).

Może Pani/Pan skontaktować się z PIKA w następujący sposób
a) e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: bok@pika.pl;
b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: PIKA sp. z o.o., ul. Spadochroniarzy 7, 80–298 Gdańsk z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

PIKA wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
· e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: iodo@pika.pl;
· pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: PIKA Sp. z o.o., ul. Spadochroniarzy 7, 80–298 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Z inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania przez PIKA Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu skorzystania z praw przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy PIKA

PIKA przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) odpowiedzi na zapytanie ofertowe Użytkownika[2] - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą, odpowiednich działań poprzedzających zawarcie umowy <zapoznanie się z ofertą PIKA, tryb ofertowy, negocjacje, ustalanie warunków współpracy itp.> (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); a jeśli Użytkownik przekazuje dane innych osób – przetwarzanie realizowane jest z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez tego Użytkownika <związane najczęściejz prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub działalnością innego rodzaju> (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) kontaktu podjętego w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. 2017 poz.1219) – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) kontaktu podjętego w celach marketingowych <przekazywanie informacji handlowej w przyszłości> - na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) kontaktu podjętego w ramach działań poprzedzających zawarcie umowy lub w celach marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U. 2018 poz.1954), bez używania automatycznych systemów wywołujących – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e) zawarcia i wykonywania łączącej Panią/Pana z PIKA umowy (dalej jako: „Umowa”) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą Umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniam
g) spełnienia ciążących na PIKA obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

- upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy powszechne i administracyjne, SKO oraz właściwe organy państwowe i samorządowe);

- świadczące usługi:
   · z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
   · informatyczne i nowych technologii,
   · obsługi telefonicznej lub elektronicznej,
   · komunikacyjne, spedycyjne i przewozowe,
   · pośrednictwa pracy,
   · płatnicze,
   · drukarskie,
   · reklamy i marketingu,
   · księgowo - finansowe,
   · obsługi kadr i płac,
   · audytorskie i kontrolne.

Okres przechowywania Pani/Pana osobowych danych

PIKA będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu
a) zawarcia i wykonania Umowy (również do podjęcia działań przed zawarciem Umowy) – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia tej Umowy (również do odstąpienia od zamiaru zawarcia Umowy), z zastrzeżeniem lit. c)
b) przekazywania informacji handlowej, marketingowej – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie w tym zakresie;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych albo do momentu uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu;
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PIKA - do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
b) przenoszenia danych osobowych, które Pani/Pan nam dostarczył/-a, to jest otrzymać te dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;

w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIKA – przy użyciu danych wskazanych powyżej;

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO lub inne przepisy prawa ochrony danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan (niezależnie od przyczyny) do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane przez PIKA w tym cel.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu Umowy lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu, co do którego wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z PIKA – przy użyciu danych wskazanych powyżej.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy (również do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, do czego ostatecznie nie doszło lub od realizacji Umowy odstąpiono bez roszczeń).

W zakresie zaś, w jakim do przetwarzania danych dochodzi potencjalnie na podstawie udzielonej zgody – podanie danych osobowych jest dobrowolne i niekonieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Brak udzielenia pewnych rodzajów zgód może wykluczać jednak możliwość korzystania z niektórych środków komunikacji (poczta elektroniczna, telefon).


[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

[2] Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej PIKA oraz innych stron internetowych zarządzanych przez PIKA, która w ramach zapytania ofertowego lub korzystania z innych funkcjonalności strony internetowej przekazuje do PIKA dane osobowe swoje lub innych osób.